Cursuri Resurse Umane Cluj

Expert Training SRL

Resurse Umane reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Resurse Umane Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional,Cursuri Resurse Umane Cluj datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA
    COD COR 242306

Ocupaţia Consilier orientare privind cariera face parte din grupa specialiştilor în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului.
Cursul se adresează persoanelor care doresc să presteze servicii administrative, de recrutare şi pregătire, de anliză a locurilor de muncă şi orientare profesională. Consilierul de orientare privind cariera acordă consiliere celor interesaţi în domeniul ocupării, alegerii carierei, instruirii şi formării complementare, furnizează informaţii în legătură cu profesiile şi ocupaţiile, ajută clienţii pentru alegerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, la schimbarea ocupaţiei sau a locului de muncă.

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului:

1. Întocmirea şi administrarea documentelor specifice
2. Adoptarea deciziilor
3. Elaborarea psihoprofesiogramelorCursuri Resurse Umane Cluj
4. Elaborarea studiilor sociologice
5. Evaluarea componentei profesionale a salariaţilor agenţiei
6. Elaborarea psihoprofesională a clienţilor
7. Instruirea clienţilor pentru automotivare
8. Organizarea întâlnirilor de grup programate
9. Consilierea profesională
 

Condiţii de participare: învăţământ universitar
Durata cursului: 60 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea "Bogdan Voda", Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr.26A    EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE
    COD COR 241219

EXPERT TRAINING  - Furnizor de formare profesională autorizat CNFPA, lansează pe piaţa formatorilor autorizaţi din Cluj-Napoca, o nouă provocare.

Ea răspunde întrebărilor presante ale timpului actual, luând în considerare faptul că România a preluat Cadrul European al Calificărilor, care solicită validarea calităţii formatorilor şi evaluatorilor. Ce este competenţa profesională, ce înseamnă să fii competent, de ce este utilă evaluarea competenţelor profesionale, care sunt avantajele deţinătorului certificatului şi care ale angajatorului, care sunt caracteristicile şi principiile evaluării competenţelor profesionale, care sunt metodele şi instrumentele de evaluare, care sunt dovezile de competenţă, ce însemnă centru de evaluare, sunt numai câteva din întrebările la care dorim să răspundem împreună cu Dumneavoastră.


Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:

1.  Planificarea şi organizarea evaluării
2.  Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării
3.  Efectuarea evaluării
4.  Elaborarea instrumentelor de evaluare
5.  Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa

Cursul este autorizat ANC si se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectţei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Condiţii de participare: învăţământ universitar
Durata cursului: 48 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, Universitatea "Bogdan Vodă", str. Grigore Alexandrescu nr. 26A


    Inspector resurse umaneCursuri Resurse Umane Cluj
    Cod NC 3423.3.2 / Cod COR 333304

În cadrul departamentului de resurse umane, inspectorul de resurse umane ocupă şi deţine un rol cheie. El este cel care ia decizii privitoare la gestionarea resurselor umane în relaţie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare şi încetare a raporturilor de muncă cu salariaţii.
Cursurile de inspector resurse umane acoperă domenii diverse, de la cele specifice şi fundamentale la cele generale de la locul de muncă şi sunt în concordanţă cu cele mai recente modificări legislative (inclusiv normele privind certificarea REVISAL) în domeniul muncii.

    Module /Lectori
1. Acte normative care stau la baza întocmirii, gestionării şi arhivării documentelor specifice activităţii de resurse umane. Cuprinde teme în baza următoarelor acte normative: Codul muncii – Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare; Legea 130/1999 cu modificările şi completările ulterioare; Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional; Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, Hotărârea 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare, Legea şomajului – Legea  76/2002 cu modificările şi completările ulterioare etc. De asemenea, acest modul include întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat şi întocmirea tuturor documentelor specifice activităţii de personal ( decizii individuale, acte aditionale, adeverinţe, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale, decizii salariale, de promovare, de retrogradare, de suspendare a contractului individual de muncă, de încetare a activităţii, întocmirea documentelor statistice centralizatoare, gestionarea şi arhivarea documentelor de personal).
Lectori: Ilea Gelu Cristian, inspector ITM Cluj, specialist în dreptul  muncii
Sorina Suciu, inspector ITM Cluj, specialist în dreptul muncii

2. Recrutare şi selecţie de personal. Cuprinde următoarele teme: identificarea necesarului de personal şi stabilirea metodelor de recrutare (organigrama, statul de funcţii, metode şi medii de recrutare), redactarea şi lansarea mesajului de recrutare ( conţinutul mesajului de recrutare, criteriile de recrutare, momentul lansării şi metodele de lansare a mesajului de recrutare), întocmirea, păstrarea şi actualizarea bazei de date cu rezultatele recrutării, organizarea programului de selecţie (metodologia, echipa, criteriile, întocmirea listei de candidaţi „eligibili”, programarea întâlnirilor pentru selecţie, organizarea mediului de selecţie, interviul, tipuri de interviuri etc.), atribuţiile specifice inspectorului de resurse umane în procesul de selecţie al candidaţilor, comunicarea rezultatelor procesului de selecţie.
Lector: Vlad Daniel Valerius, conf. dr. UBV Cluj-Napoca

3.Întocmirea dosarelor de pensionare –  toate tipurile: limită de vârstă, anticipată, invaliditate,  urmaş.
Lector: Ioana Negrean, consilier juridic

4. Informatică, salarizare – întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat, întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare.
Lectori: Alina Costea, expert contabil, cadru didactic de specialitate

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului de calificare:
1. Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
2. Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
3. Organizarea recrutării personalului
4. Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
5. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajatCursuri Resurse Umane Cluj
6. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului
7. Planificarea activităţilor
8. Comunicarea cu angajaţii
9. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
10. Comunicare în limba ofocială
11. Comunicare în limbi străine
12. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
13. Competenţe informatice
14. Competenţa de a învăţa
15. Competenţe sociale şi civice
16. Competenţe antreprenoriale
17. Competenţa de exprimare culturală

Durată curs: patru luni şi jumătate

SPECIALIZARE IRU

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului de specializare:
1. Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
2. Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
3. Organizarea recrutării personalului
4. Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
5. Întocmirea ştatului de plată pentru personalul angajat
6. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului


Condiţii de participare: studii liceale
Locul de desfăşurare: Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Durată curs: patru săptămâni    Manager Resurse Umane,
    Cod COR 123207


Când vorbim despre manager resurse umane, avem în vedere funcţiile de previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control-evaluare în cadrul unei organizaţii. Managerul de resurse umane maximizează utilizarea strategică a resurselor umane şi menţine funcţia de recrutare, funcţia de compensare, politicile de personal şi complianţa cu rol de reglare.

 
    Module:
1. Exercitarea funcţiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare – modul care cuprinde următoarele teme: caracteristicile şi competenţele managerului de resurse umane, politici şi programe de resurse umane, implementarea, adaptarea şi evaluarea programelor de resurse umane, controlul activităţii personalului din departamentul de resurse umane, evaluarea personalului, medierea conflictelorCursuri Resurse Umane Cluj

2. Coordonarea activităţii compartimentului de resurse umane – cu următoarele teme: elaborarea strategiei de resurse umane, monitorizarea costurilor de personal, monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei, organizarea şi reprezentarea activităţii departamentului / compartimentului de resurse umane.

Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:
1. Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
2. Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
3. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
4. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
5. Elaborarea strategiei de resurse umane
6. Monitorizarea costurilor de personal
7. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
8. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Cursul este autorizat ANC si se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educatiei Naţionale.

Condiţii de participare: studii superioare
Durata cursului: 72 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

Galerie foto