Cursuri Management Cluj

Expert Training SRL

Management reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Management Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.Cursuri Management Cluj

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Cursul de perfecționare Antreprenor are ca scop deprinderea cunoștințelor necesare în vederea demarării și dezvoltării unei afaceri, analiza oportunităților economice și ale caracteristicilor pieței, elaborarea unui plan de afaceri precum și  cunoașterea legislației care guvernează mediul de afaceri.

    Module:
1.    Ce trebuie să știm despre antreprenoriat
2.    Planul de afacere
3.    Managementul dezvoltării afacerii
4.    Managementul riscurilorCursuri Management Cluj
5.    Management strategic
6.    Noțiuni de legislație (legislația comercială, legislația muncii etc.)
7.    Introducere în contabilitate – noțiuni de bază
8.    Marketing
9.    Dezvoltare durabilă
10.    Posibile greșeli antreprenoriale
 
Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:
1.    Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă;
2.    Urmărirea aplicării normelor de protecția mediului;
3.    Stimularea unor relații de muncă eficace;
4.    Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse;
5.    Organizarea activităților specifice domeniului coordonat;
6.    Monitorizarea implementării strategiei;
7.    Adoptarea deciziilor;
8.    Marketingul activităților derulate;
9.    Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate


Durata cursului: 90 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 54

 
    FORMATOR,
    Cod COR 241205

Formatorul este specialistul care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice,  practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, desfăşurate  în instituţii specializate sau la locul de muncă. Cursul se adresează  lectorilor, indiferent de specialitate sau nivel de calificare, inclusiv maistrului de ucenicie, aşa cum este el definit prin Legea privind ucenicia la locul de muncă   (nr. 279/2005) şi prin normele metodologice asociate. Obligativitatea certificării formatorilor este prevăzută de legislaţia în domeniul formării profesionale a adulţilor.

    Module:
1. Pregătirea profesională a personalului – modul care cuprinde următoarele teme: obiectivele formării, proiectarea activităţilor de formare, construirea situaţiilor de învăţare, organizarea activităţilor de formare, organizarea spaţiului în care are loc formarea, pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, realizarea activităţilor de formare, aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, organizarea sesiunilor de evaluare, metode şi tehnici speciale de formare
2. Managementul si marketingul programelor de formare – cu următoarele teme: sistemul naţional de formare profesională continuă şi legislaţia aferentă, marketing-ul educaţional, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi stagiilor de formare, metodologia de formare, legislaţia privind evaluarea şi autorizarea programelor de formare şi certificarea absolvenţilor programelor de formare, sisteme de evaluare şi certificare a calităţii,   ISO, EFQM.

Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:

1.Pregătirea formării
2.Realizarea activităţilor de formareCursuri Management Cluj
3.Evaluarea participanţilor la formare
4.Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
5.Marketing-ul formării
6.Proiectarea programelor de formare
7.Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
8.Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare

Cursul este autorizat ANC si se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Condiţii de participare: învăţământ universitar
Durata cursului: 90 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca


    MANAGER
    COD COR 112029


Managerii sunt specialiști cu profil profesional foarte divers, situați pe nivelul mamagementului de mijloc (middle management) care conduc activitățile desfășurate de colective multiple, eterogene și variate de oameni, în interiorul unor organizații și companii de dimensiuni diferite di orice sector de activitate: economic, social, cultural, administrativ, sănătate, educație, servicii etc. pentru atingerea obiectivelor strategice asumate.

    Module:
1.    Norme SSM și de protecția mediului
2.    Planificarea, organizarea, conducerea și monitorizarea activităților specifice domeniului coordonat
3.    Marketingul activităților și asigurarea calității
 

Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:
1.    Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă;
2.    Urmărirea aplicării normelor de protecția mediului;
3.    Stimularea unor relații de muncă eficace;
4.    Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse;
5.    Organizarea activităților specifice domeniului coordonat;
6.    Monitorizarea implementării strategiei;
7.    Adoptarea deciziilor;
8.    Marketingul activităților derulate;
9.    Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate


Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 60 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 54
    


    MANAGER PROIECT
    COD COR 241919

 

Ocupaţia Manager de proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a concepe, elabora  şi implementa un proiect, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. Managerul de proiect se regăseşte în toate sectoarele socio-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implementează proiectul ( proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţare din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare etc.)

    Module:Cursuri Management Cluj
1. Scopul şi obictivele proiectului
2. Echipa de proiect
3. Programul de desfăşurare al proiectului
4. Costuri, resurse şi proceduri de achiziţii
5. Riscurile şi evaluarea proiectului

Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:
1. Stabilirea scopului proiectului
2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
5. Realizarea procedurilor de achiziţii publice
6. Managementul riscurilor
7. Managementul echipei de proiect
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
9. Managementul calităţii proiectului

Cursul este autorizat ANC si se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educatiei Naţionale.

Condiţii de participare: învăţământ universitar
Durata cursului: 3 săptămâni (o săptămână teorie, două săptămâni aplicaţii practice)
Locul de desfăşurare: Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr.26 A


    Manager Resurse Umane,
    Cod COR 123207

Când vorbim despre manager resurse umane, avem în vedere funcţiile de previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control-evaluare în cadrul unei organizaţii. Managerul de resurse umane maximizează utilizarea strategică a resurselor umane şi menţine funcţia de recrutare, funcţia de compensare, politicile de personal şi complianţa cu rol de reglare.
 

    Module:
1. Exercitarea funcţiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare – modul care cuprinde următoarele teme: caracteristicile şi competenţele managerului de resurse umane, politici şi programe de resurse umane, implementarea, adaptarea şi evaluarea programelor de resurse umane, controlul activităţii personalului din departamentul de resurse umane, evaluarea personalului, medierea conflictelor
2. Coordonarea activităţii compartimentului de resurse umane – cu următoarele teme: elaborarea strategiei de resurse umane, monitorizarea costurilor de personal, monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei, organizarea şi reprezentarea activităţii departamentului / compartimentului de resurse umane.

Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:
1. Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
2. Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
3. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
4. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
5. Elaborarea strategiei de resurse umane
6. Monitorizarea costurilor de personal
7. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
8. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Cursul este autorizat ANC si se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educatiei Naţionale.

Condiţii de participare: studii superioare
Durata cursului: 72 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

Galerie foto