Cursuri Formare Profesionala Cluj

Expert Training SRL

Formare Profesionala reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Formare Profesionala Cluj: Expert Training SRL.

    Pe piaţa furnizorilor de formare profesională Expert Training este un nume cunoscut, apreciat şi solicitat.

    Considerăm că ne aflăm într-o situaţie privilegiată care ne bucură şi ne onorează. Am ajuns la acest statut graţie programelor de formare pe care le derulăm, unele în premieră absolută la nivel naţional, datorită instituţiilor care ne sunt alături, a modului în care ne desfăşurăm activitatea şi, nu în ultimul rând datorită lectorilor pe care-i avem. Sunt specialişti de înaltă ţinută profesională şi morală, gata să răspundă provocărilor lansate de cursanţi în mod special. Şi când noutăţile sunt cunoscute şi stăpânite, răspunsurile nu au decât darul să mulţumească şi să convingă.Cursuri Formare Profesionala Cluj

    Suntem într-un singur cuvânt, o FAMILIE în care fiecare îşi cunoaşte bine locul şi rolul, obiectivele şi preocupările. Aceasta este cheia succesului nostru, o echipă multidisciplinară şi multiprofesională care răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii precum şi structurilor organizaţionale ale angajatorilor din România şi Uniunea Europeană.

    Având aceste argumente ne-am lansat într-o nouă provocare: implementarea în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a proiectului “Servicii integrate de ocupare pentru tinerii şomeri - Job Coachingfinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, proiect care s-a finalizat cu succes.

    Grație activităților desfășurate, Expert Training a obținut DIPLOMA DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI ocupând Locul 1 în domeniul de activitate servicii precum și alte diplome extrem de valoroase.

    SC Expert Training SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal înregistrat cu nr. 0009677

Servicii

    FORMATOR,
    Cod COR 241205

Formatorul este specialistul care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice,  practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, desfăşurate  în instituţii specializate sau la locul de muncă. Cursul se adresează  lectorilor, indiferent de specialitate sau nivel de calificare, inclusiv maistrului de ucenicie, aşa cum este el definit prin Legea privind ucenicia la locul de muncă   (nr. 279/2005) şi prin normele metodologice asociate. Obligativitatea certificării formatorilor este prevăzută de legislaţia în domeniul formării profesionale a adulţilor.

Module:
1. Pregătirea profesională a personalului – modul care cuprinde următoarele teme: obiectivele formării, proiectarea activităţilor de formare, construirea situaţiilor de învăţare, organizarea activităţilor de formare, organizarea spaţiului în care are loc formarea, pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, realizarea activităţilor de formare, aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare, organizarea sesiunilor de evaluare, metode şi tehnici speciale de formare
2. Managementul si marketingul programelor de formare – cu următoarele teme: sistemul naţional de formare profesională continuă şi legislaţia aferentă, marketing-ul educaţional, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi stagiilor de formare, metodologia de formare, legislaţia privind evaluarea şi autorizarea programelor de formare şi certificarea absolvenţilor programelor de formare, sisteme de evaluare şi certificare a calităţii,   ISO, EFQM.

Unităţile de competenţă obţinute în urma cursului:

1.Pregătirea formăriiCursuri Formare Profesionala Cluj
2.Realizarea activităţilor de formare
3.Evaluarea participanţilor la formare
4.Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
5.Marketing-ul formării
6.Proiectarea programelor de formare
7.Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
8.Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare

Cursul este autorizat ANC si se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Condiţii de participare: învăţământ universitar
Durata cursului: 90 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca


    LUCRĂTOR SOCIAL
    COD COR 532908, COD NC 5139.2.2

Cursul Lucrător social se adreseză persoanelor care lucrează cu tinerii şi copiii aflaţi în dificultate şi pentru care este necesară o sferă largă de competenţe în vederea desfaşurarării acestei activităţi de asistenţă socială. Lucrătorul social trebuie să îşi dovedească competenţa în relaţionarea cu beneficiarii, să îşi planifice în timp activităţile generale şi specifice, să aibă abilităţi de comunicare interpersonală şi interactivă, să se integreze în echipa multidisciplinară.

Lucratorul social trebuie să ştie să întocmească dosarul de caz, să elaboreze planul personalizat al copilului/tânărului, şi, susţinând dosarul de caz în faţa şefului de serviciu/department, să asigure legătura dintre serviciu/departament şi familie/sistem alternativ de îngrijire. Totodată, lucrătorul social trebuie să aibă abilităţi de evaluare şi monitorizare a familiei copilului/tânărului.

Unităţile de competenţă dobândite în urma cursului:

1. Planificarea în timp a activităţilor specifice
2. Comunicarea interpersonală
3. Comunicarea interactivă
4. Lucrul în echipa multidisciplinară
5. Definirea situaţiilor de risc pentru copii/tineri
6. Întocmirea dosarului de caz
7. Elaborarea planului personalizat al copilului/tânărului
8. Prezentarea dosarului de caz în faţa şefului de serviciu
9. Îndrumarea juridică şi socială a familiei copilului/tânărului
10. Asigurarea legăturii dintre serviciu/departament şi familie / sistem alternativ de îngrijire
11. Identificarea copilului/tânărului în situaţii de risc
12. Evaluarea copilului/tânărului din punct de vedere psihosocial şi fizic
13. Evaluarea familiei naturale
14. Contribuţia la reintegrarea psiho-socială a copilului tânărului
15. Urmărirea pe perioada postintervenţie

Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 720 ore
Locul de desfăşurare: Universitatea "Bogdan Voda", Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr.26A


    LUCRĂTOR COMERCIAL
    COD COR 522303


Lucrătorul comercial se ocupă în principal cu prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activității magazinului, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii şi întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, menținerea si verificarea stocurilor, precum si raportarea activității de vânzare.

Lucrătorul comercial oferă clienţilor marfa solicitată şi realizează formele de vânzare. Totodată acesta primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare despre marfă.
Cursuri Formare Profesionala Cluj
În vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de lucru, lucrătorul comercial trebuie în primul rând sa posede competente legate de buna comunicare cu clienții. Totodată lucrătorului comercial i se solicita atât competenţe specifice cu privire la modul de prezentare a produselor şi vânzării acestora cât şi competenţe de ordin administrativ ce ţin în principal de completarea şi transmiterea documentelor specifice activității de vânzare.


Unitățile de competență dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

1. Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare
2. Raportarea activităţii de vânzare
3. Aplicarea procedurilor de calitate
4. Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
5. Promovarea imaginii standului
6. Menţinerea stocurilor de rezervă
7. Verificarea stocurilor cu vânzările
8. Comunicarea cu clienţii
9. Crearea mediului ambiental necesar vânzării
10. Efectuarea vânzării
11. Încasarea contravalorii mărfii


Condiţii de participare: studii medii
Durata cursului: 48 ore
Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 69

Galerie foto